НАВЧАЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи студентів з курсу «Соціологія»

(для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання)

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план 2013 р., поз. №

Підписано до друку ________ 2013 р. Формат 60*84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. др. арк.

Обл. - вид. арк. Тираж ______ прим. Зам. №

________________________________________________________________

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, віул. Щорса,31

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, м.Донецьк, вул. Харитонова, 10. тел.: (062) 97-60-50

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.


4554315523873400.html
4554383138665122.html
    PR.RU™