Структура есе

- Назва (влучна і цікава, доцільно не більше 10 слів).

- Вступ (визначення сутності ситуації, що дозволила змінити проблему на краще, обґрунтування вибору проблеми - орієнтовно – один-два абзаци).

- Основна частина (розкриття ситуації, використовуючи тези і аргументи).

Думки автора есе з проблеми викладаються у формі коротких тез. Думка повинна бути підкріплена доказами - тому за тезою слідують аргументи. Аргументи - це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації і життєвий досвід, наукові докази, посилання на думку вчених та ін. Аргументи мають бути логічно та стилістично пов`язані між собою. Доцільно приводити два аргументи на користь кожної тези.

(В основній частині 3-4 тези).

- Висновок (узагальнення та висновки, що грунтуются на наведених вище аргументах).

(У вступі та висновку потрібно зоседити увагу на проблемі (у вступі вона ставиться, в висновку - резюмується думка автора).

- Список використаних джерел.

Есе слід писати на білому папері стандартного формату А4 і зшити.

Основні вимоги до есе

Обсяг есе визначається вмінням автора стисло і водночас вичерпно розкрити тему: показати актуальність питань, що розглядаються, розкрити його зміст, оцінити його висвітлення в спеціальній літературі та розв’язання на практиці, представити самостійне бачення проблеми питання, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції відповідно до обраного підходу, стилю тощо.

Бажана наявність ілюстрацій – таблиць, схем, графіків, діаграм тощо. Список використаної літератури (не менше 5-и джерел) оформляється згідно з діючими правилами.

Вимоги до написання есе:

1.Максимальний обсяг – 3 сторінки друкованого тексту (шрифт Times New Roman, розмір 14

2.Мова: українська

3.Висловлення думок та особистого ставлення автора до обраної проблеми

4.Чіткість, послідовність та логічність висловлювань

5.Нестандартні, позитивні ідеї

6.Естетичний вигляд роботи

7.Грамотність написання тексту.

Інструктивна карта1.На аркушах (2-3) паперу формату А4 написати есе на одну із тем:

1.Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді.

2.Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації.

3.Механізми подолання певних страхів на початку пошуку роботи.

4.Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді.


4348675238709354.html
4348759710233049.html
    PR.RU™