Послідовність виконання завдання та вимоги до його оформлення

1. Робота виконується на аркуші формату ( ). Перш за все визначають розміри та обводять олівцем тонкими лініями рамку формату, залишаючи поле для підшивки зліва, та місце для основного напису рисунка (штамп). Форма штампу наведена на рис. 17.

Рис. 17

У лівій частині формату розміщують план місцевості. Рамка плану при цьому повинна відступати від рамки рисунка на 10 мм. Щоб полегшити роботу по перенесенню горизонталей з рисунка варіанту на формат, після визначення меж плану місцевості на нього наносять спочатку допоміжну координатну сітку. Визначають точки перетину горизонталей з лініями координатної сітки, а потім з’єднують їх від руки спочатку тонко загостреним олівцем, а потім, для зручності подальшої роботи, горизонталі і координатну сітку доцільно навести тушшю (бажано коричневою, так звана «сепія палена»), або чорною пастою кулькової ручки. Товщина ліній горизонталей та координатної сітки не повинна перевищувати після наведення 0,3 мм. Горизонталі підписують відповідними числовими відмітками. Цифри відміток треба написати стандартним шрифтом висотою 3,5 мм поряд з рамкою плану. Числові відмітки горизонталей можна записати і в їх розривах, але при цьому верх цифр повинен бути спрямований в бік підйому місцевості.

2. На план місцевості олівцем наносять план земляної споруди. Для точної прив’язки його до місцевості треба скористатися координатною сіткою. Брівки земляної споруди та дороги (в’їзду) наносять спочатку тонкими лініями. Якщо інтервали дороги не задані, то їх вираховують за формулою або визначають графічно (див. рис. 4) і наносять горизонталі полотна дороги. Умовно вважається, що полотно дороги має тільки поздовжній ухил, а поперечного немає.

3. Визначають зони насипу та виїмки шляхом порівняння числових відміток полотна дороги чи будівельного майданчика з горизонталями місцевості. Виявляють лінію нульових робіт на будівельному майданчику.

4. Будують горизонталі укосів насипу та виїмки (див. задачі 1–3).

5. Визначають лінії перерізу поверхонь укосів земляних споруд з топографічною поверхнею та між собою (див. задачі 4–7).

6. Виявляють лінію нульових робіт на дорозі (див. задачу 8). Для спрощення роботи рекомендується накреслити автомобільну дорогу тільки в межах насипу – до місця нульових робіт.

7. На правому боці аркуша виконують в тонких лініях профіль споруди в заданому напрямі (див. задачу 9).

8. Після перевірки роботи викладачем виконують остаточне наведення ліній рисунка. Наведення ліній рекомендується виконати олівцем 2Т (2Н) або Т (Н), а написи – олівцем Т (Н) або ТМ (НВ). Рамка формату, штамп (основний напис), а також брівки та лінії перерізу укосів із топографічною поверхнею та між собою, профіль місцевості та споруди наводять лінією товщиною мм. Лінії нульових робіт – також товщиною , але бажано це зробити червоним олівцем або червоною пастою. Лінія рамки плану – , базова лінія профілю (лінія площини рівня) – товщиною . Інші лінії рисунка наводяться товщиною .

9. Напрям схилу укосів позначається бергштрихaми – довгими (4 мм) і короткими (2 мм) штрихами, що чергуються. Товщина довгих штрихів – , а коротких – , відстань між штрихами – 1,5-2,5 мм. Їх проводять перпендикулярно до горизонталей укосу (або радіальнo, якщо це конічна поверхня) в зоні насипу – від брівки, а в зоні виїмки – від лінії перерізу укосу з топографічною поверхнею.

10. Масштаби спаду укосів виконують двома паралельними лініями, одна з яких наводиться товщиною , а друга – . Числові відмітки на масштабах спаду рекомендується проставляти стандартним шрифтом висотою 2,5 мм. Всі написи на рисунку та в штампі виконуються також стандартним шрифтом висотою 5–7 мм.

Приклад оформлення роботи наведено на рис. 18.


Рис. 18


ДОДАТОК

Таблиця 1

Варіанти індивідуальних завдань для домашньої самостійної роботи

Номер варіанта Тип споруди Відхилення осі споруди від меридіана, град. Номер варіанта Тип споруди Відхилення осі споруди від меридіана, град.
а Пн. 0 в Пн.З 30
б Пн. 0 г Пн.З 30
в Пн. 0 а Пд. 0
г Пн. 0 б Пд. 0
а Пн.С 15 в Пд. 0
б Пн.С 15 г Пд. 0
в Пн.С 15 а Пд.С 15
г Пн.С 15 б Пд.С 15
а Пн.С 30 в Пд.С 15
б Пн.С 30 г Пд.С 15
в Пн.С 30 а Пд.С 30
г Пн.С 30 б Пд.С 30
а Пн.З 15 в Пд.С 30
б Пн.З 15 г Пд.С30
в Пн.З 15 а Пд.З 15
г Пн.З 15 б Пд.З 15
а Пн.З 30 в Пд.З 15
б Пн.З 30 г Пд.З 15

Рис. 19. План земельної ділянки.
Центр – для варіантів 21–36.

Рис. 20. Типи земляних споруд.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Крылов Н. Н. Начертательная геометрия. – М.: Высш. шк., 1989.

2. Михайленко В. Є. Нарисна геометрія. / В. Є. Михайленко, М. Ф. Євстифєєв,
С. М. Ковальов, О. В. Кащенко. – К.: НМКВО, 1991.

3. Левкин А. М. Проекции с числовыми отметками: Методические указания
к графической работе / А. М. Левкин, Н. В. Казанова, В. Ф. Студентова. – М.: МИИТ, 1981.

4. Семенов В. Н. Начертательная геометрия и черчение: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников строительных специальностей вузов / В. Н. Семенов, В. В. Константинова, О. В. Георгиевский, В. П. Абарыков. – М.: Высш. шк., 1988.

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................. 3

1. Основні поняття та умовні позначення.................................................... 3

2. Основні позиційні задачі.......................................................................... 6

3. Зміст завдання........................................................................................... 15

4. Послідовність виконання завдання та вимоги до його оформлення...... 15

Додаток.......................................................................................................... 18

Бібліографічний список................................................................................. 20


Навчальне видання

Бездітко Петро Васильович

Бочарова Наталія Петрівна

Данилов Євген Олександрович


4449712632099839.html
4449740600994768.html
    PR.RU™