Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Мета та завдання курсу.

Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових та організаціонно-технічних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на виробництві та пожежної безпеки, визначеними відповідними стандартами освіти.

Після вивчення предмету студент повинен знати:

Закони України про охорону праці, теоретичні основи, фізичні принципи та питання безпеки праці, нормативно-технічни документи та стандарти по безпеці праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен вміти : застосовувати набуті знання на практиці, виконувати закони України, визначати шкідливі та небезпечні виробничі фактори, оцінювати міру їх впливу на людину, користуватись засобами індивідуального захисту та пожежегасіння, надавати першу медичну допомогу потерпілому, складати акт по формі Н-1, проводити навчання та інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Структура курсу.

№ п/п Назва розділів та тем Теор. Прак. р-ти Лаб. р-ти Сам.
Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці.
1.1.Вступ. Законодавча та норматив- на база України про охорону праці.
1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Державний нагляд та громадський контроль за ОП.
1.3. Навчання та інструктажі з питань охорони праці
1.4. Розслідування та облік нещасних випадків і профзахворювань на виробництві. Аналіз та профілактика НВ на виробництві.
Практична робота № 1
Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.
2.1. Загальні положення. Повітря робочої зони.
2.2. Вентиляція виробничих примі- щень.
2.3. Освітлення виробничих примі- щень.
Лабораторна робота №1
2.4. Вібрація та шум.

2.5. Іонізуюче випромінювання та електромагнітні поля і випроміню- вання.
2.6. Загальні санітарно-гігієнічні ви- моги до розміщення підприємства, до виробничих і допоміжних приміщень.
Лабораторна робота № 2
Розділ 3. Основи техніки безпеки.
3.1. Загальні вимоги безпеки до тех- нологічного обладнання та процесів.
3.2.Безпека при вантажно- розвантажувальних роботах на під- приємствах авіапромисловості.
3.3. Електробезпека.
Практична робота № 2
Розділ 4. Пожежна безпека.
4.1.Основні поняття пожежної безпеки.Пожежовибухонебезпечність об’єкта.
4.2. Система протипожежного захисту та попередження пожеж. Система організаційно-технічних заходів.
ВСЬОГО :

Зміст предмету.

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці.

1.1. Вступ. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Поняття та предмет «Основи охорони праці». Основні етапи розвитку ОП. Стан охорони праці, виробничого травматизму та профзахворюванності в Україні та інших країнах. Невиробничий травматизм та шляхи його попередження. Соціально-економічне значення охорони праці.

Основні поняття та терміни в охороні праці. Предмет, структура курсу,

Мета курсу « Основи охорони праці» як навчальної дисципліни. Місце та роль охорони праці в формуванні освітньо-кваліфікаційного рівня молодших спеціалістів. Зв’язок з іншими дисциплінами, які вивчаються в коледжі.

Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Кодекс законів про охорону праці, закон «Про охорону праці» та інші законодавчі акти України.

Основні положення законодавства України про охорону праці, основні принципи державної політики в галузі ОП , права громадян при укладенні трудового договору та договору під час роботи, пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці, при роботі в нічні та понадурочні години.

Соціальне страхування від нещасних випадків, відшкодування власником при травмах та профзахворюваннях; робочий час та відпочинок; робота неповнолітніх та жінок, медогляди тощо.

Державні міжгалузеві нормативні акти про ОП. Державний реєстр

Нормативних актів про охорону праці.

Види відповідальності за порушення законодавства та норм з охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі ОП. Використання світового досвіду організації праці щодо поліпшення умов та безпеки праці.

1.2. Державне управління охороною праці та організація ОП на виробництві. Державний нагляд та громадський контроль за ОП.

Органи Держу правління ОП: Кабмін України, органи Держнагляду ОП, центральні та місцеві органи виконавчої влади; їх повноваження та функції. Галузеві, регіональні системи управління ОП. Основні функції і завдання управління ОП. Наукова база ОП.

Органи управління ОП на підприємствах. Обов’язки роботодавця. Обов’язки та права служби ОП на підприємствах. Комісія з питань ОП- порядок її створення , обов’язки та права.Держнагляд охорони праці. Його функції та права. Структура органів Держнагляду. Права та обов’язки інспекторів Держнагляду. Громадський контроль за дотриманням законодавства про ОП .Уповноваженні трудових колективів їх права та обов'язки.

1.3. Навчання та інструктажі з питань охорони праці.

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населен­ня України з питань ОП - один з основних принципів державної політики в галузі ОП, запобігання аваріям і травматизму на виробництві та інш.

Навчання з питань ОП працівників при їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи; нстру-ктажі з питань ОП, їх види та порядок проведення, порядок допуску праців­ників до виконання робіт; навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та ОП.

Обов’язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних нор­мативів про навчання з питань ОП.

1.4. Розслідування та облік нещасних випадків , профзахворювань на виробництві. Аналіз та профілактика НВ на виробництві.

Закон України "Про охорону праці" щодо розслідування та обліку неща­сних випадків, профзахворювань та аварій , як основа для розробки профі­лактичних заходів для їх запобігання .

"Положення про розслідування та облік НВ , профзахворювань та аварій на підприємствах, в установах та організаціях."

Порядок і терміни розслідування НВ на виробництві. Склад комісії .Акт про нещасний випадок по формі Н-1.

Спецрозслідування нещасних випадків, формування комісії по спецрозслідуванню НВ. Порядок розслідування таких випадків Перелік документів , що входять до матеріалів спецрозслідування.

Порядок розслідування профзахворювань на виробництві. Мета розсліду­вання. Повідомлення власника та орга­нів санітарного нагляду про такий НВ. Створення та склад комісії з розслідування.

Порядок розслідування аварій на виробництві.

Мета та методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування НВ і профзахворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та важкості травматизму.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на підприємствах України.

Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

2.1. Загальні положення . Повітря робочої зони.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" , його вимоги щодо організації розміщення виробництва та створенні умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

Основи фізіології ручної, механічної, автоматизованої, конвеєрної розумо­вої праці з використанням ЕОМ. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини.

Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів тощо на функціювання організму людини.

Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці.

Визначення понять "робоча зона" та "повітря робочої зони".

Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на організм людини, основні види теплообміну/їх залежність від параметрів мікроклімату.

Загальні засоби та заходи нормалізації параметрів мікроклімату.

Склад повітря робочої зони та його вплив на організм людини.

Класифікація шкідливих домішок за характером дії на організм людини; речовини гостро направленої дії, алергічної, фіброгенної, канцерогенної дії. Гра­нично - допустимі концентрації ( ГДК ) шкідливих речовин. Класи небезпечності речовин залежно від ГДК.

Нормування забруднення повітря на виробництві. Орієнтовано безпечні рівні впливу шкідливих речовин в робочій зоні.

Контроль стану повітря на виробництві. Методи контролю.

2.2. Вентиляція виробничих приміщень.

Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях. Розрахунок необхідного повітрообміну.

Природна вентиляція, її види, переваги та недоліки в порівнянні з штуч­ною. Елементи системи аерації.

Штучна (механічна) система вентиляції. Її види, переваги та недоліки.

Конструктивні елементи систем вентиляції - вентилятори, трубопроводи, фільтри тощо.

Місцева система вентиляції.

2.3. Освітлення виробничих приміщень.

Значення освітлення для людини. Основні поняття системи світлотехні­чних величин :сила світла, світловий потік, освітленість, яскравість, конт­раст, видимість, фон.

Виробниче освітлення. Значення виробничого освітлення. Основні вимо­ги до виробничого освітлення.

Види виробничого освітлення : природне, штучне , комбіноване.

ІІриродне освітлення: його значення , системи природного освітлення, вимоги сан. норм для природного освітлення залежності від розмірів примі­щень. Нормування природного освітлення . Експлуатація систем природного освітлення.

Штучне освітлення : системи штучного освітлення та вимоги до них.

Джерела штучного освітлення , їх типи , оцінка , вибір. Штучне освітлен­ня : робоче, чергове, аварійне, евакуаційне, охоронне.

Світильники, їх призначення , основні характеристики.

Експлуатація освітлювальних установок. Контроль параметрів штучного освітлення. Комбіноване освітлення та його переваги.

Загальний підхід до проектування систем освітлення.

2.4. Вібрація та шум.

Поняття про вібрацію. Причини вібрації: механічні, гідро-.газо- та елект­родинамічні. Джерела вібрацій.

Класифікація вібрацій за походженням.

Локальні вібрації та вібрації робочих місць. Загальні вібрації та причини їх виникнення. Вплив вібрацій на організм людини, функціональні порушення діяльно­сті організму людини.

Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій.

Визначення понять : шум, ультразвук, інфразвук. їх види та параметри .

Класифікація шумів за походженням. Дія шуму на організм люди­ни. Методи та засоби захисту від шуму.

Інфразвук та ультразвук. Джерела ультра та інфразвуку. їх дія на орга­нізм людини.

Методи та засоби захисту від негативного впливу ультра та інфразвуку.

2.5. Іонізуюче випромінювання та електромагнітні поля і випромінювання.

Загальна характеристика. Корпускулярні та електромагнітні випроміню­вання. Проникаюча та іонізуюча здатність випромінювань. Внутрішнє та зо­внішнє опромінення.

Вплив іонізуючого опромінення на організм людини залежно від еквіва­лентної дози. Допустимі рівні опромінення. Методи та засоби захисту від дії опромінення.

Параметри полів та випромінювань. Класифікація електричних і магніт­них полів та електромагнітних випромінювань. Їх джерела вплив на людну. Методи захисту від полів.

2.6. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.

Класифікація шкідливості підприємств за санітарними нормами залежно від складу та кількості шкідливих виділень та характеру технологічних про­цесів.

Розміри санітарно-захисних зон залежно від класу підприємств.

Вимоги до розташування проммайданчика підприємства, спорцд та бу­дівель на проммайданчику, до виробничих, допоміжних та санітарно-гігієнічних приміщень.

Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації.


4197887558794051.html
4197936481770511.html
    PR.RU™