Розділ 1: Загальна фізіологія збудливих тканин

1. Вкажіть, які структури клітини здатні до розвитку місцевого збудження.

А. Рецептори.

Б. Сома нервових клітин.

В. Аксони нервових клітин.

Г. Волокно скелетного м’яза .

Д. Всі перечисленні структури.

2. Вкажіть, від нерівномірного розподілу яких іонів в середині і зовні клітини залежить, в основному, величина мембранного потенціалу.

А. Натрію.

Б. Кальцію.

В. Хлору.

Г. Калію.

Д. Магнію.

3. Вкажіть, від різниці концентрації яких іонів по обидві сторони мембрани клітини залежить величина потенціалу дії.

А. Натрію.

Б. Кальцію.

В. Хлору.

Г. Калію.

Д. Магнію.

4. Вибіркову проникливість до яких іонів має мембрана в стані спокою.

А. Натрію.

Б. Кальцію.

В. Хлору.

Г. Калію.

Д. Магнію.

5. Яка з перечислених фаз потенціалу дії викликана відкриттям повільних натрієвих каналів клітинної мембрани.

А. Місцевий потенціал.

Б. Швидка деполяризація.

В. Пік.

Г. Реполяризація.

Д. Слідова деполяризація.

6. Синапс – це

А. Відросток нейрона.

Б. Сприймаюча ділянка рецептора.

В. Місце в нейроні, де початково виникає потенціал дії.

Г. Ділянка нейрона, чутлива до медіатора.

Д. З’єднання між нейронами.

7. Передача збудження в центральних синапсах забезпечується:

А. Аденілатциклазою.

Б. Медіаторами.

В. Гуанілатциклазою.

Г. Циклічною АМФ .

Д. Гормонами.

8.Для вивільнення медіатора з пресинаптичного закінчення необхідно що б в нього ввійшли:

А. Іони кальцію.

Б. Іони натрію.

В. Іони калію.

Г. Холін.

Д. Холінестераза.

9.Які медіатори відносяться до гальмівних:

А. Ацетилхолін.

Б. Норадреналін.

В. Дофамін.

Г. Гамааміномасляна кислота.

Д. Серотонін.

10.Які процеси виникають на постсинаптичній мембрані під впливом збуджуючого медіатора:

А. Місцева деполяризація.

Б. Стійка деполяризація.

В. Потенціал дії.

Г. Гіперполяризація.

Д. Слідова гіперполяризація.

11.Який медіатор забезпечує передачу збудження з нерва на м’яз:

А. Норадреналін.

Б. Ацетилхолін.

В. Гістамін.

Г. Дофамін.

Д. Гліцин.

На які групи можна поділити апаратуру для фізіологічних досліджень?
А. Прилади для подразнення біологічних структур.
Б. Прилади для реєстрації електричних процесів.
В. Прилади для реєстрації механічних процесів.
Г. Прилади для перетворення неелектричних процесів в електричні.
Д. Всі відповіді вірні.
Які методи використовуються для фізіологічних досліджень?
А. Руйнування тканин.
Б. Подразнення органів.
В. Ізоляція органів.
Г. Руйнування зв’язків між органами, системами.
Д. Всі відповіді вірні.
Які бувають електроди?
А. Подразнюючі.
Б. Відвідні.
В. Поверхневі, погружні.
Г. Біполярні, уніполярні.
Д. Всі відповіді вірні.
Які бувають датчики?
А. Механоелектричні.
Б. Тензометричні.
В. Індуктивні.
Г. Ємкісні.
Д. Фотоелектричні.
Які бувають реєстратори?
А. Гальванометри.
Б. Чорнильно-записуючі.
В. Теплового запису.
Г. Магнітореєстратори.
Д. Всі відповіді вірні.
Яке визначення рефлексу вірне?
А. Реакція – відповідь на зміну показників зовнішнього середовища.
Б. Реакція – відповідь на зміну показників внутрішнього середовища.
В. Реакція – відповідь на зміну показників зовнішнього і внутрішнього середовища з участю ЦНС.
Г. Зміна функціональної активності залоз внутрішньої секреції.
Д. Зміна обмінних процесів.
Наявність яких компонентів рефлекторної дуги необхідне для здійснення рефлексу?
А. Рецепторів.
Б. Аферентних нервових волокон.
В. нервового центру.
Г. Аферентних нервових волокон.
Д. Всіх компонентів одночасно.
Де відбувалося виникнення збудження в центральному нейроні?
А. В ділянці аксоматичних синапсів.
Б. В ділянці асодендритичних синапсів.
В. В ділянці аксо-аксональних синапсів.
Г. В ділянці аксонного горбика.
Д. В ділянці дендрито-дендритичних синапсів.
Яке функціональне призначення зворотного зв’язку при здійсненні рефлексу?
А. Забезпечує інформацією нервові центри про параметри виконаної функції.
Б. Інформує про функціональний стан рецепторів.
В. Інформує про функціональний стан аферентних нервових волокон.
Г. Інформує про функціональний стан еферентних нервових волокон.
Д. Інформує нервові центри про припинення дії подразника.
Які основні принципи класифікації рефлексів?
А. По місцю розміщення рецепторів.
Б. По адекватності до дії подразника.
В. По біологічному значенню.
Г. По участі якої системи здійснюється рефлекс.
Д. Всі відповіді вірні.
Які компоненти складають час рефлексу?
А. Латентний період.
Б. Передача збудження по аферентних нервових волокнах.
В. Передача збудженя в нервовому центрі.
Г. Передача збудження по еферентних нервових волокнах.
Д. Всі відповіді вірні.
Чому рівняється час синаптичної затримки?
А. 0.5 мс.
Б. 5 мс.
В. 6 мс.
Г. 7 мс.
Д. 10 мс.
В яких процесах беруть участь реверберація нервових імпульсів і посттетанічна потенціація?
А. Впливають на час синаптичної затримки.
Б. Зменшують прояви гальмівних процесів.
В. Впливають на процесі збудження центральних нейронів.
Г. Забезпечують механізми короткотривалої пам’яті.
Д. Всі відповіді невірні.
Який механізм поширення збудження забезпечує його іррадіацію?
А. Конвергенція.
Б. Дивергенція.
В. Зворотній зв’язок.
Г. Час синаптичної затримки.
Д. Взаємодія медіаторів з рецепторами.
В чому полягає принцип спільного кінцевого шляху?
А. Рефлекторна відповідь залежить від сили подразника.
Б. Рефлекторна відповідь залежить від тривалості дії подразника.
В. Рефлекторна відповідь залежить від серії подразників.
Г. Один і той же рефлекс відбувається на дію різних подразників і з різних рецепторних полів.
Д. Рефлекс залежить від крутизни наростання сили подразника в часі.
Які структури ЦНС забезпечують центральне гальмування?
А. Клітини нейроглії.
Б. Спеціалізовані гальмівні нейрони.
В. Денрдо-аксональні синапси.
Г. Дендро-дендритичні синапси.
Д. Дендро-соматичні синапси.
В яких синапсах відбувається пресинаптичне гальмування?
А. Аксо-аксональних.
Б. Аксо-соматичних.
В. .Аксо-дендритичних.
Г. Дендро-дендритичних.
Д. Дендро-соматичних.
Які медіатори відносяться до гальмівних?
А. Норадреналін.
Б. Серотонін.
В. Гістамін.
Г. Дофамін.
Д. ГАМК, гліцин.
Який процес розвивається на постсинаптичній мембрані при постсинаптичному гальмуванні?
А. Гіперполяризація.
Б. Деполяризація.
В. Na+-інактивація.
Г. Блокада Са++каналів.
Д. Блокада каналів для Cl-.
Яка головна роль центрального гальмування?
А. Обмеження функції збудливих нейронів.
Б. Обмеження функції окремих гальмівних нейронів.
В. Координаційна.
Г. Вплив на синтез медіаторів.
Д. Вплив на функцію пре- і постсинаптичних мембран.
Які процеси вивчає нормальна фізіологія?
А. Об’єктивні закономірності функцій живого організму.
Б. Структурну організацію цілісного організму.
В. Структурну організацію систем організму.
Г. Структурну організацію на рівні окремих органів.
Д. Структурну організацію на клітинному рівні.
Що забезпечує вивчення нормальної фізіології для практичної медицини?
А. Пояснити причини порушень механізмів життєдіяльності при різних патологічних станах.
Б. Знати методи відновлення порушень функцій організму.
В. .Раціональну фармакологічну корекцію порушених функцій організму.
Г. Пояснити механізми дії фармакологічних препаратів.
Д. Пояснити залежність функціональних проявів від умов існування.
На яких рівнях вивчаються функції організму?
А. Цілісного організму.
Б. Фізіологічних функціональних систем.
В. Органному рівні.
Г. Тканинному рівні.
Д. Клітинному рівні.
Дати визначення фізіологічній системі:
А. Сукупність органів, які підтримують певні функціональні процеси і мають спільні механізми регуляції.
Б. Підтримка функцій на органному рівні.
В. Підтримка функцій на тканинному рівні.
Г. Підтримка функцій на клітинному рівні.
Д. Підтримка функцій на субклітинному рівні.
Які розділи фізіології виділені в окремі науки?
А. Фізіологія праці.
Б. Фізіологія спорту.
В. Вікова фізіологія.
Г. Авіа-космічна фізіологія.
Д. Всі відповіді вірні.
Які параметри характерні для збудливого процесу?
А. Хімічні.
Б. Фізичні.
В. Фізико-хімічні.
Г. Біофізичні.
Д. Силові та часові.
Що означає термін “Реобаза”?
А. Поріг деполяризації.
Б. Поріг подразнення постійним струмом.
В. Поріг подразнення для тепла.
Г. Поріг подразнення для холоду.
Д. Поріг подразнення для хімічних речовин.
Що означає термін “Акомодація”?
А. Рухливість фізіологічних процесів.
Б. Пристосування до дії сильних і тривалодіючих подразників.
В. Корисний час.
Г. Поріг подразнення .
Д. Поріг деполяризації.
Якій силі відповідає подразник для визначення хроноксії?
А. Надкорковій.
Б. Допороговій.
В. Пороговій.
Г. В 1.5 раза вище порогової.
Д. 2 пороги для постійного струму.
Що означає закон Дюбуа-Реймона?
А. Залежність збудливого процесу від МП.
Б. Залежність збудливого процесу від порогу деполяризації.
В. Залежність процесу збудження від крутизни наростання сили подразника в часі.
Г. Залежність процесу збудження від проникливості іонних каналів мембрани клітини.
Д. Залежність від проникнення Cl_ в клітину.
Що являється структурною одиницею цілісного м’язу?
А. Моторна одиниця.
Б. Окреме м’язове волокно.
В. Сукупність м’язових волокон.
Г. Саркомер.
Д. Нервово-м’язовий синапс.
Що являється структурною одиницею окремого м’язового волокна?
А. Міозинові нитки.
Б. Актинові нитки.
В. Саркомер.
Г. Саркоплазматичний ретикулум.
Д. Z-мембрани.
Без якого іону не можливе м’язове скорочення?
А. К+.
Б. Na+.
В. Cl-.
Г. Mg++.
Д. Ca++.
При яких умовах подразнення виникає зубчастий тетанус?
А. При дії поодинокого порогового подразника.
Б. При дії серії подразників, коли наступний імпульс припадає на фазу розслаблення.
В. При серійному подразненні, коли наступний імпульс припадає на фазу скорочення.
Г. При серійному подразненні, коли наступний імпульс припадає на фазу абсолютної рефракторності.
Д. При серійному подразненні допороговими імпульсами.
При яких навантаженнях м’язи найбільш працездатні і менше втомлюються?
А. Мінімальних.
Б. Максимальних.
В. Середніх навантаженнях.
Г. При поступово зростаючих навантаженнях.
Д. При поступово зменшуючих навантаженнях.
Які бувають нервові волокна?
А. Соматичні.
Б. .Вегетативні.
В. Мієлінові.
Г. Безмієлінові.
Д. Всі відповіді вірні.
Від чого залежить швидкість проведення збудження по нервових волокнах?
А. Від наявності мієлінової оболонки.
Б. Від відсутності мієлінової оболонки.
В. .Від діаметру нервового волокна.
Г. Від нервової системи (соматична, вегетативна).
Д. Всі відповіді вірні.
Які є закони проведення збудження по нервових волокнах?
А. Анатомічної цілості.
Б. Фізіологічної цілості.
В. Ізольованого проведення збудження.
Г. Двохстороннього проведення збудження.
Д. Всі відповіді вірні.
Який медіатор забезпечує нервово-м’язову передачу?
А. Норадреналін.
Б. Ацетилхолін.
В. Серотонін.
Г. Гістамін.
Д. Дофамін.
На яких рівнях можна блокувати передачу збудження в нервово-м’язовому синапсі?
А. Виділення медіатора в синаптичну щілину.
Б. Інактивувати ферменти, руйнуючи надлишки медіатора.
В. Блокувати холінорецептор постсинаптичної мембрани.
Г. Блокувати синтез медіатора.
Д. Всі відповіді вірні.

52.Як розташовано відносно екстрафузальних м’язових волокон м’язові веретена (1) і сухожильніоргани (2) та яку інформацію про м’язи вони сприймають?

А. 1 – паралельно, сприймають довжину
Б . 1 – паралельно, сприймають напругу
В. 1 –послідовно, сприймають довжину
Г.- 1 – паралельно, сприймають напругу
Д. 1 – паралельно, сприймають довжину; 2 – послідовно, напругу

 1. Чим зумовлене постсинаптичне гальмування?

А. Активацією калієвих чи хлорних каналів

Б. Активацією натрієвих каналів

В. Інактивацією калієвих і хлорних каналів

Г. Проникненням гальмівних медіаторів через постсинаптичну мембрану

Д. Деполяризацією постсинаптичної мембрани

 1. Як називається панівний осередок збудження, котрий підсилюється під впливом імпульсів, що надходять з інших центрів, гальмуючи при цьому їх?

А. Центральне гальмування

Б. Полегшення

В. Оклюзія

Г. Домінанта

Д. Іррадіація

 1. Що є початком розслаблення м’яза?

А. Руйнування поперечних місточків

Б. Розпад АТФ

В. Припинення надходження потенціалів дії до м’яза

Г. Блокування тропоніну

Д. Відкачування Са++ в цистерни

 1. На ізольованому м'язі, який поміщений у розчин Кребса, подіяли підпороговим подразником. Що він викличе?

А. Локальну відповідь.

Б. Інактивацію іонних каналів

В. Потенціал дії.

Г. Гіперполяризацію мембрани

Д. Нічого

 1. У експерименті на гігантському аксоні кальмара зареєстроване збільшення проникності для іонів натрію під впливом батрахотоксіна. Як зміниться величина потенціалу спокою і амплітуда потенціалу дії:

А. потенціал спокою поменшає, амплітуда ПД поменшає

Б. потенціал спокою збільшиться, амплітуда ПД збільшиться

В. потенціал спокою збільшиться, амплітуда ПД поменшає

Г. потенціал спокою поменшає, амплітуда ПД збільшиться

Д. Показники не зміняться

 1. У несвіжих продуктах (м'ясо, риба, консерви) може міститися мікробний токсин ботулін. Його дія на міоневральні синапси подібна усуненню з них іонів кальцію. Чому отруєння може виявитися смертельним?

А. через зупинку серця

Б. за рахунок скорочення дихальних м'язів в режимі тетануса через збільшення викиду медіатора

В. За рахунок зниження збудливості дихального центра і гальмування його роботи

Г. за рахунок зменшення швидкості проведення збудження по мієлінізваним волокнам

Д. внаслідок зупинки дихання через розслаблення дихальних м'язів

 1. Нервове волокно помістили в безкисневе середовище. Як це відобразиться на генерації потенціалу дії (ПД) нервового волокна?

А. ПД нерва буде генерувати

Б. Не відобразиться

В. ПД нерва зменшиться

Г. ПД нерва збільшиться

Д. Активізується іонний транспорт, що призведе до спонтанного виникнення потенціалу

 1. Тварині введена курареподібна речовина, яка діє на міоневральні синапси. Як довести, що ця речовина має саме таку дію?

А. Зареєструвати потенціал дії постсинаптичної мембрани

Б. Зареєструвати потенціал дії нерва

В. Подразнювати нерв, який інервує м’яз, що не викличе його скорочення

Г. Зареєструвати потенціал спокою нерва

Д. Визначити кількість ацетилхоліну в міоневральному синапсі

 1. Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідаєгенералізованою реакцію. Їй було введено стрихнін, який механізм його дії:

А. Блокуе адренорецептори

Б. Блокує холінорецептори

В. Блокує гальмівні синапси

Г. Активує адренорецептори

Д. Активує холінорецептори

 1. Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідаєгенералізованою реакцією. Що було введено жабі:

А. Серотонін

Б. Адреналін

В. Ацетилхолін

Г. Стрихнін

Д. Дофамін

 1. Чи зміняться обмін речовин та поділ клітин, якщо на тканину подіяти електрострумом порогової сили?

А. Активізуються до певної межі

Б. Не зміняться

В. Сповільниться обмін речовин, активізується поділ клітин.

Г. Поділ клітин припиниться, обмін речовин активізується.

Д. Зміняться

 1. Збудливу клітину з потенціалом спокою - 90 мВ обробили речовиною, яка вибірково блокує іонні канали. Які канали заблоковано, якщо внаслідок цього потенціал спокою став - 70 мВ?

А. Хлорні

Б. Натрієві

В. Кальцієві

Г. Магнієві

Д. Калієві

 1. При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення точності рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

А. Через центральні синапси

Б. Через нервово-м’язові синапси

В. Еферентними нервами

Г.Аферентними нервами

Д. Низхідними провідними шляхами спинного мозку

 1. В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення?

А. Асинхронний тетанус

Б. Зубчастий тетанус

В. Суцільний тетанус

Г. Серія поодиноких скорочень

Д. Контрактура м’яза

 1. Яка з нижче перерахованих речовин блокує пресинаптичне гальмування?

А. Ацетилхолінестераза.

Б. Стрихнін.

В. Пеніцилін.

Г. Каінова кислота.

Д. Пікротоксин.

 1. Назвіть основний механізм генерації мембранного потенціалу.

А. Дифузія калію в клітину.

Б. Дифузія калію з клітини.

В. Дифузія натрію в клітину.

Г. Дифузія натрію з клітини.

Д. Дифузія хлору в клітину.

 1. Що називається мембранним потенціалом спокою?

А. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою.

Б. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою.

В. Різниця потенціалів між збудженою і незбудженою ділянками клітинної мембрани.

Г. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини.

Д. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини.

 1. Що відбувається в клітині під час реполяризації потенціалу дії?

А. Закриття Nа+ каналів, зростає дифузія К+ у клітину.

Б. Активація К+ каналів, зростає дифузія К+ у клітину.

В. Активація Nа+ каналів, зростає дифузія Nа+ у клітину.

Г. Активація К+ каналів, зростає дифузія К+ назовні.

Д. Активація Nа+ каналів, зростає дифузія Nа+ із клітини.

 1. Що таке локальна відповідь?

А. Деполяризація, що виникає на допорогове подразнення і є видом місцевого збудження.

Б. Деполяризація, що виникає на порогове подразнення і є видом місцевого збудження.

В. Деполяризація, що виникає на допорогове подразнення і є видом збудження, яке поширюється.

Г. Деполяризація, що виникає на надпорогове подразнення і є видом місцевого збудження.

Д. Деполяризація, що виникає на надпорогове подразнення і є видом збудження, яке поширюється.

 1. Опишіть збудливість м’яза під час фази деполяризації.

А. Збудливість підвищена

Б. М’яз знаходиться в фазі відносної рефрактерності.

В. М’яз знаходиться в фазі екзальтації (максимальної збудливості).

Г. Збудливість знижена.

Д. М’яз знаходиться в фазі абсолютної рефрактерності

 1. Підвищена проникливість до яких іонів лежить в основі гіперполяризації постсинаптичної мембрани?

А. К+.

Б. Na+.

В. Cl-.

Г. Ca++.

Д. Mg++.

 1. Якщо м'яз розвиває силу, і при цьому його довжина зменшується, то такий вид скорочення буде називатися:

А. Ізотонічним

Б. Ауксотонічним

В. Ізотонічним

Г. Тетанічним

Д. Ізометричним

 1. Сумарна тривалість латентного періоду та періоду скорочення скелетного м'язу дорівнює 0,04 с. Суцільний тетанус можливий при частоті скорочення, рівній

А. 15 стимулів за секунду

Б. 20 стимулів за секунду

В. 40 стимулів за секунду

Г. 10 стимулів за секунду

Д. 5 стимулів за секунду

 1. У експерименті на гігантському аксоні кальмара зареєстроване збільшення проникності для іонів натрію під впливом батрахотоксіна. Як зміниться величина потенціалу спокою і амплітуда потенціалу дії:

А. потенціал спокою збільшиться, амплітуда ПД збільшиться

Б. потенціал спокою поменшає, амплітуда ПД поменшає

В. потенціал спокою збільшиться, амплітуда ПД поменшає

Г. потенціал спокою поменшає, амплітуда ПД збільшиться

Д. Показники не зміняться

 1. Гігантський аксон кальмара помістили в середовище, яке за своїм складом відповідало міжклітинній рідині. При подразненні в аксоні виникали ПД. Потім концентрацію іонів натрію в середовищі зрівняли з їх концентрацією в аксоні і повторили подразнення. Що виявили?

А. зникнення потенціалу дії

Б. зменшення потенціалу спокою

В. збільшення амплітуди потенціалу дії

Г. збільшення амплітуди потенціалу дії

Д. збільшення потенціалу спокою

 1. Внаслідок патологічного процесу уражена дільниця нерва, що містить декілька перехоплень Ранвье. Які явища при цьому спостерігаються

А. активація пейсмекерних клітин

Б. збільшення амплітуди потенціалу дії

В. збільшення швидкості поширення потенціалу дії

Г. збільшення потенціалу спокою

Д. припинення поширення збудження

 1. У експерименті під впливом хімічної речовини в м'язах ослаблена робота Са - насоса. Які явища будуть спостерігатися при цьому?

А. зниження швидкості поширення ПД

Б. збільшення тривалості ПД

В. зниження потенціалу спокою

Г. збільшення тривалості розслаблення

Д. активація натрій-калієвого насосу

 1. Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідає генералізованою реакцію. Що було введено жабі:

А. Стрихнін

Б. Адреналін

В. Ацетилхолін

Г. Серотонін

Д. Дофамін

 1. При мікроелектродному дослідженні біоелектричної активності нервового волокна виявилось, що при додаванні в живильний розчин 5% розчину глюкози виникло різке зниження амплітуди потенціалу дії. Яка причина цього явища?

А. порушення дифузії К+ з цитоплазми

Б. зменшення концентрації іонів К+ в розчині

В. надмірна кількість глюкози в розчині

Г. зменшення концентрації іонів Na+ в розчині

Д. зменшення концентрації Са++ в розчині

82. Відомо, що вкорочення міоцитів відбувається внаслідок взаємодії скоротливих білків саркомера за участі енергії АТФ. Яка пара білків забезпечує цей процес?

А. Актин і міозин.

Б. Тропонін і міозин.

В. Міозин і міоглобін.

Г. Актин і тропоміозин.

Д. Міоглобін і тропонін.

83. Спортсмен-початківець 18 років звернувся до лікаря зі скаргою на розвиток судом м'язів гомілок під час тривалих змагань (забіг на довгі дистанції). Що лежить в основі цього явища?

А. Порушення роботи К+-насоса.

Б. Зменшення концентрації АТФ.

В. Підвищення концентрації Сa+.

Г. Зниження збудливості міоцита.

Д. Порушення роботи Na+-насоса.

84. Після тривалого тренування на велоергометрі у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням працездатності, яка досить швидко відновилася після зміни виду діяльності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникає в першу чергу?

А. У нервових центрах.

Б. В аферентному волокні.

В. У рецепторах.

Г. В еферентних волокнах.

Д. У м'язових волокнах.

85. Експериментально доказано, що всі живі клітини мають різний електричний заряд на зовнішній і внутрішній поверхнях мембрани – мембранний потенціал спокою (МПС). Який іон відіграє основну роль у генерації МПС?

А. Са2+

Б. Сl-

В. Na+

Г. Fe2+

Д. K+

86. Після нанесення подразнення постійним струмом або впливу медіатора на збудливу клітину в ній розвивається потенціал дії внаслідок зміни проникності мембрани для іонів. Який іон відіграє основну роль в його розвитку?

А. Na+

Б. Іони органічних речовин.

В. Са2+

Г. Сl-

Д. К+

87. При подразненні збудливих тканин постійним електричним струмом або під дією медіатора в них формується потенціал дії (ПД), який має фазовий характер. Які фази і в якій послідовності виникають під час розвитку ПД?

А. Деполяризації, слідових потенціалів, реполяризації.

Б. Овершут, деполяризації, реполяризації.

В. Деполяризації, латентна, реполяризації.

Г. Деполяризації, реполяризації, слідових потенціалів.

Д. Деполяризації, рефрактерності, реполяризації.

88. Відомо, що нервові волокна характеризуються такими фізіологічними властивостями як збудливість і провідність, які здійснюються за певними законами. Порушення якого закону виникає при застосуванні місцевих анестетиків?

А. Фізіологічної цілісності.

Б. "Все або нічого".

В. Двобічної провідності.

Г. Полярного закону.

Д. Ізольованого проведення імпульсів.

89. При отруєнні ядом кураре або курареподібними речовинами наступає смерть. Що є її причиною в цьому випадку?

А. Больовий шок.

Б. Зупинка серця.

В. Припинення дихання. Больовий шок.

Г. Колапс.

Д. Параліч рухових центрів.

90. Нервове волокно закінчується синаптичною бляшкою, в якій містяться мітохондрії та значна кількість пухирців, де концентрується медіатор – речовина, за допомогою якої збудження поширюється з нерва на м'яз. Який медіатор забезпечує нервово-м'язову передачу?

А. Ацетилхолін.

Б. Норадреналін.

В. Серотонін.

Г. Адреналін.

Д. ГАМК.

91. У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Як це може позначитись на функціональному стані скелетних м’язів?

А. функціональний фон не зміниться

Б. підвищиться скоротливість

В. покращиться нервово-м’язова передача збудження

Г. подовжиться період розслаблення

Д. знизиться сила скорочення, зменшиться працездатність

92. В експерименті на ізольований литковий м’яз жаби наносять подразнення з частотою 35 Гц. Який вид скорочення спостерігається?

А. Суцільний тетанус

Б. Ізотонічне

В. Ізометричне

Г. Зубчастий тетанус

Д. Змішане

93. Основною умовою регенерації нервового волокна є збереження:

А. Зв’язку з нейроном

Б. Мієлінової оболонки

В. Перехватів Ранв’є

Г. Синаптичного контакту

Д. Усі відповіді вірні

94. Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання тягаря. Який вид скорочення м’яза у даному випадку?

А. Ізометричний

Б. Тетанічний

В. Ізотонічний

Г. Ексцентричний

Д. Усі відповіді невірні

95. Якої сили подразнення необхідно нанести на нервове волокно в фазу відносної рефрактерності?

А. Порогове

Б. Усі відповіді вірні

В. Допорогове

Г. Надпорогове

Д. Допорогове досить тривале

96. Чи зміняться обмін речовин та поділ клітин, якщо на тканину подіяти електрострумом порогової сили?

А. Не зміняться

Б. Активізуються до певної межі

В. Сповільниться обмін речовин, буде активізуватись поділ клітин

Г. Поділ клітин припиниться, обмін речовин активізується

Д. Зміняться

97. Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину:

А. Тривалості потенціалу дії

Б. Потенціалу спокою

В. Критичного рівня деполяризації

Г. Амплітуди потенціалу дії

Д. Порогу деполяризації

98. Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для нерва величину:

А. Порогової сили подразника

Б. Потенціалу спокою

В. Критичного рівня деполяризації

Г. Амплітуди потенціалу дії

Д. Тривалості потенціалу дії

99. Внаслідок активації іонних каналів зовнішкьої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

А. Натрієві та кальцієві

Б. Натрієві

В. Кальцієві

Г. Калієві

Д. Хлорні

100. У збудливій клітині повністю заблокували процеси енергоутворення. Внаслідок цього мембранний потенціал спокою:

А. Незначно зменшиться

Б. Зникне

В. Суттєво зменшиться

Г. Незначно збільшиться

Д. Суттєво збільшиться

101. Нервово-м’язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається – у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

А. Нервово-м’язовий синапс

Б. Спряження збудження і скорочення у м’язі

В. Натрієві канали

Г. Калієві канали

Д. Процеси енергоутворення

102. Спортсмен Н. переміг на змаганнях з важкої атлетики. Що є обов’язковою умовою для виникнення скорочення м’язів?

А. Збільшення концентрації АТФ у міоплазмі

Б. Діяльність кальцієвого насосу

В. Зменшення концентрації АТФ у міоплазмі

Г. Збільшення концентрації іонів кальцію в міоплазмі

Д. Зміна напруження кисню в міоплазмі

103. Під час інтенсивного та тривалого тренування у спортсмена розвинулася втома. В яких структурах організму раніше настає втома?

А. У центральних синапсах

Б. У нервових клітинах

В. У швидких (білих) м’язових волокнах

Г. У повільних (червоних) м’язових волокнах

Д. У тонічних м’язових волокнах

104. Ізольовану нервову клітину помістили у розчин Рінгер-Локка. Які іони будуть відігравати основну роль у генерації мембранного потенціалу спокою в цих умовах?

А. Кальцію

Б. Натрію

В. Калію

Г. Хлору

Д. Магнію

105. В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть ?

А. Гіперполяризація

Б. Потенціал спокою

В. Потенціал дії

Г. Метаболiчний потенціал

Д. Локальна вiдповiдь

106. Повільне наповнення шлунка чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка фізіологічна властивість гладеньких м'язів лежить в основі цього явища ?

А. Скоротливість

Б. Автоматiя

В. Збудливість

Г. Пластичність

Д. Рефрактернiсть

107.Кілька годин після смерті спостерігається трупне задублення. Що з перерахованого є безпосередньою причиною цього явища ?

А. Пригнiчення роботи кальцієвого насоса

Б. Зменшення вмісту АТФ у мiоцитах

В. Стійке прикріплення міозину до актину

Г. Тривале підвищення концентрації кальцію в саркоплазмі

Д. Скоротливість

108.Яких синапсів не існує?

А. Аксосоматичних

Б. Соматосоматичних.

В. Аксоаксональних.

Г. Аксодендритних.

Д. Дендродентритних.

109.Які з перечислених біологічно-активних речовин не являються медіатормаи?

А. Ацетилхолін.

Б. Моноаміни.

В. Амінокислоти.

Г. Оксид азоту.

Д. Мікроелементи.

110.В центральному синапсі виник ГПСП. Який медіатор викликає цей ефект?

А. Норадреналін.

Б. Ацетилхолін.

В. Гістамін.

Г. Гліцин.

Д. Серотонін.

111.Для зниження збудження окремих ділянок кори в неврологічній практиці використовують медіатори ЦНС. До якої групи хімічних речовин вони відносяться?

А. Амінокислоти.

Б. Нейропептиди.

В. Пурини.

Г. Біогенні аміни.

Д. Оксид азоту.

112.Антагоністи кальцію блокують кальцієві канали пресинаптичної мембрани. Які зміни виникають при цьому на постсинаптичній мембрані нервово-м’язового синапсу?

А. Виникне ЗПСП.

Б. Виникне ГПСП.

В. Виникне ПД.

Г. Виникне ГПСП і ПД.

Д. Змін не відбудеться.

113.Блокада кальцієвих каналів пресинаптичної мембрани блокує передачу збудження в синапсах тому, що іони кальцію

А. Викликають збільшення ПД мембрани.

Б. Спричиняють вивільнення медіатора в синаптичну щілину.

В. Приймають участь в синтезі медіатора.

Г. Зумовлюють транспорт медіатора ао аксону.

Д. Всі відповіді вірі.

114.У хворого на правець на незначне подразнення виникають судоми. Який процес в ЦНС пригнічується внаслідок дії правцевого токсину?

А. Виділення гліцину.

Б. Виділення ацетилхоліну.

В. Виділення норадреналіну.

Г. Активація адренорецепторів.

Д. Активація холінорецепторів.

115.Для зменшення гальмівного впливу медіатора використовують препарати, які

А. Активують натрієві канали.

Б. Блокують натрієві канали.

В. Блокують калієві і хлорні канали.

Г. блокують калієві і кальцієві канали.

Д. Блокують натрієві і хлорні канали.

116.В медичній практиці використовують препарати, які блокують передачу збудження з нерва на м’яз. Який можливий їх механізм дії?

А. Зменшують проникливість пресинаптичної мембрани для сальцію.

Б. Являються конкурентами ацетилхоліну по відношенню до холінорецепторів.

В. Руйнують холінестеразу.

Г. Інактивують холінацетилтрансферазу.

Д. Всі перечислені.

117.Який вид транспорту забезпечує виділення медіатора в синаптичну щілину?

А.Активний транспорт.

Б. Дифузія.

В. Осмос.

Г. Фільтрація.

Д. Екзоцитоз.

118.Анестетики припиняють проведення нервового імпульсу, бо вони:

А. Блокують калієві канали.

Б. Блокують натрієві канали.

В. Активують калієві канали.

Г. активують натрієві канали.

Д. Блокують кальцієві канали.

119.При зменшенні опору мембрани нервових волокон в експерименті матиме місце порушення:

А. Двобічного проведення збудження.

Б. Ізольованого проведення збудження.

В. Закону фізіологічної цілості нерва.

Г. Проникливості мембрани для Na+.

Д. Проникливості мембрани для К+.

120. Блокада проведення збудження по нервових волокнах лідокаїном при місцевому знеболенні відбувається за рахунок:

А. Блокади калі-натрієвої АТФ-ази.

Б. Блокади кальцієвих каналів.

В. Блокади натрієвих каналів.

Г. Блокади натрієвих каналів.

Д. Блокади хлорних каналів.

121.Вкажіть функцію, властиву для нервового волокна.

А. Передача інформації.

Б. Трофічна.

В. Транспортна.

Г. Секреторна.

Д. Всі відповіді вірні.

122.при охолодженні нерва зменшується його провідність. Порушення якого закону лежить в основі даного явища?

А. Ізольованого проведення збудження.

Б. Двохстороннього проведення збудження.

В. Фізіологічної цілості нерва.

Г. Дюбуа-Реймона.

Д. „Сили – часу”.

123.Транспорт біологічно активних речовин по аксону відбувається за рахунок:

А. Дифузії.

Б. Осмосу.

В. Фільтрації.

Г. Активного транспорту.

Д. Полегшеної дифузії.

124.Стрибкоподібний спосіб передачі збудження відбувається в волокнах типу:

А. А.

Б. В.

В. С.

Г. А і В.

Д. А і С.

125.Безперервний спосіб передачі збудження здійснюється в волокнах типу:

А. А.

Б. В.

В. С.

Г. А і В.

Д. А і С.

126.Як зміниться характер проведення збудження в мієліновому нервовому волокні при пошкодженні його мембрани в одній із перетяжок Ранв’є?

А. Не зміниться.

Б. Проведення збудження заблокується.

В. Стане безперервним.

Г. Стане одностороннім.

Д. Буде поширюватися на сусідні волокна.

127.В ЛОР-практиці при дослідженні гортані з метою виключення блювотного рефлексу корінь язика і глотку змазують розчином лідокаїну. Яку ланку рефлекторної дуги при цьому вилучають?

А. рецептивне поле.

Б. Аферентний нейрон.

В. Нервовий центр.

Г. Еферентний нейрон.

Д. Зворотний зв’язок.

128.В якій ланці рефлекторної дуги здійснюється аналіз і синтез інформації?

А. Рецепторі.

Б. Нервовому центрі.

В. Аферентному нейроні.

Г. Еферентному нейроні.

Д. Ефекторі.

129.З яких нейронів формується нервовий центр?

А. Аферентних.

Б. Аферентних і еферентних.

В. Аферентних, еферентних і вставних.

Г. Еферентних і вставних.

Д. Вставних.

130.Дайте визначення поняттю „Центральний час рефлексу”?

А. Час від моменту нанесення подразнення до початку рефлекторної відповіді.

Б. Час, за який збудження проходить від рецептора до ефектора.

В. Час передачі імпульсу з аферентного нейрона на еферентний.

Г. проміжок часу від моменту нанесення подразнення до виникнення ПД в аферентному нейроні.

Д. Тривалість збудження в нервовому центрі.

131.При подразненні передніх корінців спинного мозку (еферентних) не виникають ПД в задніх корінцях (аферентних), тому що однобічну провідність мають:

А. Аферентні волокна.

Б. Еферентні волокна.

В. Аферентні і еферентні волокна.

Г. Синапси нервового центру.

Д. Всі відповіді вірні.

132.Збільшення рецептивного поля при його подразненні викликає зменшення часу рефлексу. Чим це пояснюється?

А. Часовою сумацією.

Б. просторовою сумацією.

В. Конвергенцією.

Г. Рефлекторною післядією.

Д. Іррадіацією.

133.Яка кількість нейронів утворює нервовий центр моносинаптичної рефлекторної дуги?

А. 1.

Б. 2.

В. 3.

Г. 4.

Д. Ні одна відповідь не вірна.

134.В експерименті досліджують рефлекторну дугу спінального рухового рефлексу. Де розташоване тіло аферентного нейрону?

А. В задніх рогах спинного мозку.

Б. В бокових рогах.

В. В передніх рогах.

Г. В спинномозковому вузлі.

Д. В корі головного мозку.

135.Функції шлунково-кишкового тракту в значній мірі регулюються місцевими рефлексами. Чим вони відрізняють від істинних?

А. Мають двохнейронну будову.

Б. рефлекторні дуги замикаються в самому органі.

В. Являються вродженими.

Г. Постійні.

Д. З’єднання між нейронами здійснюється за допомогою хімічних синапсів.

136.Що являється функціональною одиницею ЦНС?

А. Нейрон, капіляр, гліальна клітина.

Б. Нейрон.

В. Астроцит.

Г. Олігодендроцит.

Д. Локальний нервовий центр.

137.Дайте визначення поняття „нервовий центр”.

А. Скупчення нейронів.

Б. Скупчення нейронів і гліальних клітин.

В. Сіра речовина кори головного мозку.

Г. Кора головного мозку і підкірка.

Д. Сукупність нейронів, розташованих в різних відділах ЦНС, які виконують одну функцію.

138.При проходженні збудження через нервовий центр, його швидкість зменшується. Чим це пояснюється?

А. Стомленням нервового центру.

Б. Поступовим зниженням амплітуди ПД.

В. Синаптичними затримками.

Г. Оклюзією.

Д. Розвитком гальмівних процесів.

139.Поріг деполяризації початкового сегмента аксона центрального нейрона - 10 мВ. При надходженні одного ПД до нього МП аксонного горбка зменшується на 1 мВ. Скільки ЗПСП повинно виникнути в синапсах нейрона, щоб виникло його збудження?

А. 5.

Б. 10.

В. 15.

Г. 20.

Д. Більше 20.

140.В нервовому центрі збудження з одного нейрона поширюється на інші. За рахунок якої його властивості це відбувається?

А. Сумації.

Б. Полегшення.

В. Спільного кінцевого шляху.

Г. Конвергенції.

Д. Дивергенції.

141.В експерименті необхідно зменшити час проведення збудження через нервовий центр. Від чого він залежить?

А. Сили подразнення.

Б. Ритму подразнення.

В. Функціонального стану нервового центру.

Г. Кількості синапсів.

Д. Всі відповіді вірні.

142.Після припинення дії подразника рефлекторна відповідь ще деякий час продовжується. Які процеси в нервових центрах зумовлюють це явище?

А. Тривала слідова деполяризація.

Б. Часова сумація.

В. Дивергенція.

Г. Реверберація збудження.

Д. Посттетанічна потенціація.

143.При нанесенні ритмічних подразнень рефлекторна відповідь на кожний наступний стимул посилюється. Це являється наслідком змін в нервовому центрі. Вкажіть їх.

А. Збільшується виділення медіатора.

Б. Збільшується кількість рецепторів на постсинаптичних мембранах..

В. Підвищуеться чутливість постсинаптичної мембрани до медіатора.

Г. Звужується синаптична щілина.

Д. Всі відповіді вірні.

144.Припинення постачання кори головного мозку киснем веде до відмирання її нейронів. Вкажіть час збереження життєдіяльності кіркових нейронів при порушенні їх кровопостачання.

А. 1-3 хв.

Б 5-6 хв.

В. 7-10 хв.

Г. 10 хв.

Д. до 20 хв.

145.До нервового центру надходять збудження з певною частотою. Як може змінюватися їх ритм при виході з нервового центру?

А. Збільшуватись.

Б. Зменшуватись.

В. Беде нестабільним.

Г. Ритм не змінюється.

Д. Всі відповіді вірні.

146.В якому випадку домінанта зникає?

А. Виникнення нової, більш сильної домінанти.

Б. Здійснення рефлексу.

В. Розвиток гальмування внаслідок перезбудження нервового центру.

Г. Втома нервового центру.

Д. Всі відповіді вірні.

147.До одного і того ж нейрона сходяться потоки збуджень по багатьох еферентних шляхах. Що являється „спільним кінцевим шляхом” в ЦНС?

А. Нейрон кори головного мозку.

Б. Ретикулярний нейрон.

В. Нейрон таламуса.

Г. Проміжний нейрон спинного мозку.

Д. Мотонейрон спинного мозку.

148.В ядрах таламуса відбувається попередній аналіз і відбір інформації, яка надходить в кору головного мозку. За рахунок якого виду гальмування це відбувається?

А. Пресинаптичного.

Б. Зворотнього.

В. Реципрокного.

Г. Латерального.

Д. Песимального.

149.Який вид гальмування забезпечує узгоджену діяльність центрів антагоністів?

А. Пресинаптичне.

Б. Песимальне.

В. Реципрокне.

Г. Латеральне.

Д. Зворотнє.

150.В експерименті заблокували натрієві і кальцієві канали. Як при цьому змінився функціональний стан нейрона?

А. Підвищиться збудливість.

Б. Не зміниться.

В. Нейрон буде загальмованим.

Г. Виникне місцевий потенціал.

Д. Зменшиться збудливість.

151.Який вид гальмування обмежує іррадіацію збудження в нервових центрах?

А. Пресинаптичне.

Б. Песимальне.

В. Реципрокне.

Г. Латеральне.

Д. Гальмування після збудження.

152.В експерименті заблокували хлорні канали. Як це відібється на функціональному стані центрального нейрона?

А. Виникне ЗПСП.

Б. Виникне ГПСП.

В. Виникне Пд.

Г. Не зміниться.

Д. Не буде реагувати на дію гальмівного медіатора.

153.Який вид гальмування виконує захисну функцію і корегує величину рефлекторної відповіді?

А. Пресинаптичне.

Б. Песимальне.

В. Реципрокне.

Г. Латеральне.

Д. Зворотнє.

154.При судомах, підвищеній ригідності м’язів використовують препарати, що підвищують ефект дії ГАМК на ГАМК-рецептори. Який ймовірний механізм дії цих середників?

А. Викликають пресинаптичне гальмування.

Б. Викликають реципрокне гальмування.

В. Викликають зворотнє гальмування.

Г. Викликають латеральне гальмування.

Д. Викликають песимальне гальмування.

155.У спінальної жаби визначають час рефлексу по Тюрку, занурюючи лапку в розчин сірчаної кислоти. При одночасному подразненні протилежної кінцівки час рефлексу збільшується. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?

А. Пресинаптичне.

Б. Зворотнє.

В. Реципрокне.

Г. Латеральне.

Д. Песимальне.

156.В експерименті у жаби визначили час спинномозкового рефлексу. Після цього на зорові горби наклали кришталик кухонної солі, після чого час рефлексу збільшився. Який процес у ЦНС ілюструє цей дослід?

А. Циркуляцію збудження.

Б. Гальмування.

В. Тонус нервових центрів.

Г. Пластичність.

Д. Посттетанічну потенціацію.

157. Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

A. Ацетилхолін

B. Адреналін

C. стрихнін

D. Серотонін

E. Дофамін

158. Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

A. Фазичним

B. Ізотонічним

C. Ауксотонічним

D. Ізометричним

E. Одиночним

159. Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазі відносної рефрактерності ?

A. Надпорогове

B. Підпорогове

C. Порогове

D. Підпорогове тривале

E. Порогове тривале

160. В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?

A. Гальмування слідом за збудженням

B. Реципрокне

C. Пессимальне

D. Зворотнє

E. Латеральне

161. В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?

А. В кардіоміоцитах.

В. В залозистих клітинах.

С. В міоцитах скелетного м’язу.

D. В міоцитах гладеньких м’язів.

Е. В мотонейронах спинного мозку.

162. Струми зверхвисокої частоти, які використовуються в фізіотерапії не викликають збудження тканин, а здійснюють лише тепловий ефект на тканини, Як можна пояснити це явище?

А. Тривалість стимулу менша порогу.

В. Інтенсивність стимулу менша порогу.

С. Стимул надходить в фазу абсолютної рефрактерності.

D. Стимул надходить в фазу відносної рефрактерності.

Е. Розвивається акомодація.

163. При нормальній чутливості шкіри пальця не відчувається наявність на ньому обручки. Причиною цього є:

А. Порушення кровообігу.

В. Розвиток фіброзної тканини.

С. Порушення структури епідерміса.

D. Адаптація рецепторів.

Е. Порушення структури рецепторів.

164. Товщина клітинної мембрани збільшилась в декілька разів, що призвело до збільшення електричного опору мембрани. Як зміниться збудливість клітин?

А. Зменшиться.

В. Не зміниться.

С. Підвищиться.

D. Спочатку підвищиться а потім зменшиться.

Е. тимчасово підвищиться.

165. В клітині повністю заблокували синтез АТФ. Як зміниться величина потенціалу спокою?

А.Спочатку зменшиться., а потім збільшиться.

В. Незначно збільшиться.

С. Суттєво збільшиться.

D. Спочатку збільшиться, потім зменшиться.

Е. Зникне.

166 Отруєння ботуліністичним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:

A. Зупинкою серця

B. Зупинкою дихання

C. Розладом тонусу судин

D. Розвитком блювоти

E. Розвитком проносу

167. При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A. Через центральні синапси

B. Через нервово-м’язові синапси

C. Еферентними нервами

D. Аферентними нервами

E. Провідними шляхами

168 В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення?

A. Серія поодиноких скорочень

B. Зубчастий тетанус

C. Асинхронний тетанус

D. Суцільний тетанус

E. Контрактура м’яза

169. Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах, перш за все, є причиною втоми?

A. Нервові центри.

B. М’язи

C. Аферентні нерви

D. Еферентні нерви.

E. Нервово-м'язові синапси


4192432357846423.html
4192505836866736.html
    PR.RU™