САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

СРС виконується студентами з метою перевірки знань щодо засвоєння окремих питань курсу.

Студентові надається право самостійного вибору теми з пропонованого переліку для оформлення письмових відповідей на запитання до теми самостійної роботи.

Студент оформлює роботу у «Зошиті для самостійних робіт» і подає викладачеві на перевірку у заздалегідь обумовлені терміни.

Перелік тем для самостійних письмових робіт

1. Зміст окремих принципів цивільного процесуального права.

2. Юридична природа та види судових рішень в адміністративному судочинстві.

3. Деякі процесуальні документи в кримінальному провадженні.

4. Процесуальні документи стадії досудового розслідування.

5. Складання деяких процесуальних документів пов’язаних з проведенням слідчих (розшукових) дій.

6. Процесуальні акти, що стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

ТЕМАТИКА СРС

Самостійна письмова робота № 1.

Зміст окремих принципів цивільного процесуального права

Під час вивчення теми студент має засвоїти наступні поняття: принцип, суд, суддя, судове засідання, диспозитивність, законність, процесуальна форма.

У результаті опрацювання базового підручника, посібників та інших джерел студент має відповісти на такі питання:

1. Здійснення правосуддя виключно судами. Незалежність суддів.

2. Підкорення суддів закону.

3. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

4. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.

5. Диспозитивність . Принцип всебічності та повноти.

6. Об'єктивне з'ясування обставин справи. Раціональна процесуальна форма.

7. Неможливість процесуального сумісництва.

Література: 2, 3, 7, 16, 18, 20, 22.

Самостійна письмова робота №2

Юридична природа та види судових рішень в адміністративному судочинстві

Під час вивчення теми студент має засвоїти наступні поняття: імперативний наказ, процесуальний документ, акт правосуддя.У результаті опрацювання базового підручника, посібників та інших джерел студент має відповісти на такі питання:

1. Зміст судової постановиокружного адміністративного суду.

2. Особливості Постанов та ухвал адміністративних судів .

3. Відмінності постанов від ухваладміністративного суду.

4. Класифікація постанов та ухвал адміністративних судів.

Література: 2, 3, 7, 16, 18, 20, 22.

Самостійна письмова робота №3


4191906661577139.html
4191940864983943.html
    PR.RU™