Дослідження дії якого з перерахованих ферментів базується на знебарвленні бензидину при його окисненні?


А. Пероксидази

В. Цитохрому С

С. Альдегіддегідрогенази

D. Фенолоксидази

Е. Лактатдегідрогенази


2. Який інгібітор використовують для дослідження дії фенолоксидази?


А. Малонат

В. FeCl3

С. Йодацетамід

D. Na2S

Е. CuSO4


3. За яких умов відбувається забарвлення пірокатехіну при окисненні його молекулярним киснем в присутності фенолоксидази:


А. За наявності Na2S

В. Після кип’ятіння картопляного соку

С. За відсутності пірокатехіну

D. У присутності картопляного соку та пірокатехіну

Е. За відсутності пірокатехіну


4. Масова доля феруму в цитохромі с становить 0,426 %. Розрахуйте молекулярну масу цитохрому і опишіть значення цього ферменту.

5. У новонароджених, на відміну від дорослих, міститься деяка кількість бурого жиру. Поясніть таку особливість будови організмів різного віку, якщо відомо, що бурий жир містить велику кількість мітохондрій, а вихід АТФ у ньому в перерахунку на атом поглинутого кисню становить менше одиниці.

Приклади тестів “Крок-1”

1. Ферменти дихального ланцюга здійснюють окиснення біологічних субстратів та транспортування відновлюваних еквівалентів на кисень з утворенням молекули води. Де вони локалізуються?


А. На плазматичній мембрані

В. В цитоплазмі

С. На зовнішній мембрані мітохондрій

D. В матриксі мітохондрій

Е. На внутрішній мембрані мітохондрій


2. Цитохроми – компоненти дихального ланцюга мітохондрій, що здійснюють перенос електронів від убіхінону на молекулярний кисень. Яка частина молекули цитохрома бере участь в окисно-відновних реакціях?


А. Вінільний радикал

В. Пірольне кільце

С. Білкова частина

D. Атом заліза

Е. Метиновий мостик


3. НАДН+Н+-дегідрогеназа – фермент, що знаходиться на внутрішній мембрані мітохондрій, який в якості коферменту містить:


А. НАД+

В. ФАД

С. ФМН

D. НАДН+Н+

Е. НАДФ


4. Назвати останній компонент мультиензимного комплексу дихального ланцюга мітохондрій, що здатний транспортувати як електрони, так і протони:
А. Убіхінон

В. НАД

С. Залізо-сірчаний білок

D. Цитохром в

Е. Цитохром а3


Індивідуальна самостійна робота студентів.

1. Розвиток вчення про біологічне окиснення. Значення праць А. Баха, В. Паладіна та О. Варбурга.

2. Сучасні уявлення про організацію дихального ланцюга як єдиного поліферментативного комплексу.


4191117356531264.html
4191149969618306.html
    PR.RU™